کلیپ آموزنده آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان