اجماع علمای اهل سنت بر حلال بودن توسل به انبیاء و اولیاء (فدایی دو ارباب)

قضاوت بر شما . سخنان شیخ محمد ضیائی، از علما و بزرگان اهل سنت و استاد بسیاری از کارشناسان شبکه های ماهواره ای وهابی