سن ازواج؛ وابستگی به خانواده

تا کی برای زن گرفتن/ شوهر کردنم زود است؟ تا وقتی به خانواده ات وابسته ای. «محرمانه خانوادگی»