دکتر حسن عباسی و اسرار هویدا

دکتر عباسی به همین جرم(توهین به ارتش) بازداشت شد (در حالیکه حرفهای دکتر عباسی در موردارتش برای چند سال قبل بوده و رسما از ارتش عذر خواهی هم کردند)ولی توهین تر و تازه ی آقای زیبا کلام بایکوت خبری شد و ایشون شامل لطف اسلام رحمانی قرار گرفتند و ....*برخورد دوگانه ی دولت تدبیر و امید با آزادی بیان.