مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش درسراسر ایران

مراسم ویژه ارتش به مناسبت روز 29 فروردین و روز ارتش