بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی و هیأت همراه از امکانات مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی و هیأت همراه از امکانات مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و مجتمع اموزشی گردشگری مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
http://ibima.ir
http://icema.ir