تریلر بازی پرواز روح

غزال زرین بهترین بازی ژانر ساده دیپلم افتخار بهترین دستاورد طراحی بازی