داستان جالب درباره نماز.استاد دانشمند

داستان جالب درباره نماز که بسیار تاثیرگذار هست با سخنرانی استاد دانشمند