مسئولین آغوش خود را برای بچه های انقلابی باز کنند

مسئولین آغوش خود را برای بچه های انقلابی باز کنند.