چوپان تنها :نوازنده پن فلوت و صاحب اثر گئورگ زامفیر

چوپان تنها :نوازنده پن فلوت و صاحب اثر گئورگ زامفیر