بریتانیا مشارکت فرانسه و چین را در ساخت یک نیروگاه اتمی

merci-shop.mihanstore.net