طراحی گریتینگ به وسیله نرم افزار

گریتینگ در صنعت امروزه جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتوان گریتینگ مورد نظر را قبل از تولید گریتینگ به صورت سه بعدی در نرم افزار طراحی نموده و بعد از بررسی تمامی موارد به ساخت گریتینگ اقدام نمود.