الگوها در نرم افزار مدیریت Active Directory برنا

در این ویدئو با الگوهای ساخت کاربران در برنا آشنا خواهید شد. الگوها به شما اجازه می‌دهد تا مواردی که در هنگام ساخت یک کاربر قابل مقداردهی هست را به صورت بسیار انعطاف‌پدیر مشخص کنید و میزان دسترسی کاشناسان به این الگوها را نیز بر اساس سیاست سازمان تعیین کنید.