تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی غرب جهت سرنگونی حکومت های اسلامی . نسخه ای که برای سرنگونی حکومت اسلامی اسپانیا موفقیت آمیز بوده است ، این بار نوبت جمهوری اسلامی ایران رسیده ، هوشیار باشیم
به حامیان ولایت بپیوندید