ببینیدشما چقدراز این موضوع مهم اطلاع داشتید؟

ببینیدشما چقدراز این موضوع مهم اطلاع داشتید؟
کلیپ یک دقیقه ای اقیانوس محبت
شاید زندگی هایی نجات داده بشه

کانالی برای یادآوری فراموش شده های فطرت انسان