این دکترا نیست خِفَت است! | حتما ببینید!!

صحبت های روشنگرایانه استاد حسن عباسی در مورد سیستم آموزشی، سیستم علمی، مدارج دانشگاهی، آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور