مراسم گلریزان حرم مطهر امام رضا(ع) توسط هیئت حضرت فاطمه صغری (س) شهرستان مراغه

مراسم گلریزان حرم مطهر امام رضا(ع) توسط هیئت حضرت فاطمه صغری (س) شهرستان مراغه
24 مرداد 1395