فرار رئیس جمهور از مردم نامه به دست

سفر رئیس جمهور به استان کهگلویه و بویر احمد