ویدیوی انگیزشی " آمادگی برای موفقیت"- ایوب نکوفر

در این ویدیو به علت شکست افراد در رسیدن به اهداف شان پرداخته شده است و راه حلی برای برای متوقف نشدن در مسیر رسیدن به آرزوها و خواسته ها ارایه گردیده است.