نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/3/10 قسمت دوم

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/3/10 قسمت دوم