زرگترین و عظیم ترین مهاجرت دنیا کجاست...

فکر می کنید بزرگترین و عظیم ترین مهاجرت دنیا کجاست...
کلیپ یک دقیقه ای برای این حادثه بزرگ و علتش