یک روز کامل در سن پترزبورگ(تحصیل در سن پترزبورگ)

تحصیل در روسیه (سن پترزبورگ) در رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی مورد تایید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور
بلاروس گروپ
www.study-belarus.ir