تیزربرنامه چه خبرازهنر-مجریان:ایلیانیکنام-نرگس حسن نیا

برنامه چه خبرازهنر
هرهفته شنبه ساعت ده از تلویزیون اینترنتی تی نما منتشرمی گردد