کیمیا فکر بزرک

کیمیا فکر بزرک
ارائه دهنده خدمات آموزشی شهرسازی در کشور
همایش تجلیل از دانشجویان نخبه کیمیا فکر بزرگ
کارشناسی ارشد شهرسازی
دکتری شهرسازی
www.fekrebozorg.ir