حرف نگفته (تنهایی های امروز )/ گوینده : فائزه عفتی

تنهایی جامعه امروز