گزارش خبری موزه آثار باستانی درشهر ابهر

آرامگاه مولاناقطب الدین ابهری(موزه باستان شناسی)
خبرنگار: محمدرضا خداقلی
کارشناس موزه:کاظم سعادت