بهار نزدیک است ....

کليپ بهار نزديک است ...
اجراء شده توسط حجت الإسلام شيخ منصور کمالي (استاد حوزه علميه کرمان)
کاري از کانون فرهنگي هنري بُشري وابسته به مسجد اِمام حَسن مجتبي (ع) شهرک اَلله آباد کرمان
https://telegram.me/kanoneboshraa