استاد رائفی پور - طرح دلتا برای سرنگونی ایران

سخنان استاد رائفی پور در مورد طرح دلتا برای سرنگونی ایران