افتخار به هیچ ...

پیش از اجرای برجام تیم مذاکره کننده و خصوصا شخص آقای روحانی برای قبولاندن خوب بودن برجام به مردم میگفتند با اجرای برجام همه تحریم های مالی و بانکی و اقتصادی در روز اجرای برجام لغو خواهد شد و منتقدین با استناد به متن توافقنامه های پیشین و برجام تذکر میدادند که بخاطر ضعفهای بسیاری که در برجام وجود دارد اینگونه نیست!

اما پس از اجرای برجام، مردم که در انتظار تحقق وعده های دولت درباره دستاوردهای مذاکرات هستند جز ادعاهای لغو تحریم آن هم تنها روی کاغذ چیز ملموسی را مشاهده نکرده اند. در این بین پس از تکذیب های متعدد تیم مذاکره کننده درباره اینکه منتقدین میگویند در ارتباطات بانکی و اقتصادی تغییر چندانی اتفاق نیفتاده، سرانجام ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سفر خود به نیویورک صراحت کلام را به خرج داده و گفت دستاوردهای برجام درزمینه روابط پولی و بانکی برای کشور چنین است، تقریبا هیچ!

حال جناب آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع مردم سمنان برگ دیگری از ادعاها درباره برجام را رو کرده است و میگوید:

برجام افتخار سیاسی و حقوقی برای ایران است!!!