رموز یک کلید ...

تاریخ همیشه دوبار تکرار می‌شود: یک بار تراژدی و بار دوم کمدی

رموز یک کلید ...

#روحانی

#حسن_روحانی

#مک_فارلین