حضور نماینده استارتاپ فرهیخت در گفتگوی خبری شبکه 4

گروهی دیگر از دانشجویان این بار در دانشگاه آزاد واحد پرند ما می توانیم را ترجمان دیگر کردند دانشجویانی که از دانشگاه شروع کردند حالا خود دانشگاهی راه انداختند.
حضور دانشجوی پرند در برنامه استارتاپ های ایرانی