تجاوزگرانی که اسم خودرا برادران دالتون گزاشته اند

این گروه از اشرار که اسم گروه خودرا برادران دالتون گزاشته اند به زنان مقابل همسر و یا برادارشان تجاوز میکردند و این وحشی ها خوشبختانه توسط مامورین پلیس که باید قدر این عزیزان را بدانیم دستگیر شده اند و پلیس ها ان هارا به سزای اعمالشان رساندند