وحشت را در جنگ شهری ببینید !!!

این فیلمو ببینید تا معنی جنگ شهری وغافلگیر شدن رو بفهمید....
به سایت ما سری بزنید Nab-Jahadi.rzb.ir