تاثیر حجاب بر متلک در نیویورک (تست عملی )

فیلمی برای جنبشی که خاطر پایان دادن به مزاحم های خیابانی در آمریکا فعالیت می کند ساخته شد .به این منظور خانمی به مدت 10 ساعتی در خیابان های نیویورک راه رفت که بیش از 100 بار هدف متلک و آزارهای کلامی پسران واقع شد.

در این اقدام از خانمی خواستند که به مدت 5 ساعت بی حجاب و 5 ساعت با حجاب در خیابان منهتن نیویورک قدم بزنند تا تاصیر حجاب بر متلک را ببینند و ضبط کنند .در بی حجابی بیش از 50 متلک انداختند در حالی که در با حجابی یک متلک هم بر او وارد نشد