آیا با توافق مشکلات اقتصادی حل می شود؟

دکتر حسن عباسی : من به عنوان یک معلم مسائل استراتژیک می‌گویم که ما اگر کل انرژی هسته‌ای خود را بدهیم، نظام ولایت فقیه نیز عوض شود و همه چیز به سال ۵۶ یا ۵۷ که شاه بر سر کار بود برگردد چنین تأثیر رابطه‌ای با غرب در اقتصاد ما بیش از ۵ درصد نخواهد بود و من آبروی خود را بر روی این مسئله خواهم گذاشت. 1394/01/25