آموزش هوش مصنوعی از پایه 10

با سلام به مشتاقان هوش مصنوعی. در فصل قبلی مشاهده شد که مفهوم فضای حالت چیست و چگونه می توان آن را در حالت گراف بررسی کرد که بر روی دو مثال مشخص سعی کردیم مدل سازی گراف فضای حالت را انجام بدهیم. مشخص شد که فضای حالت یک مدل ریاضی از بیان مسئله است یا بطور کلی می توان ادعا کرد هر مسئله ای بطور کلی فرمی از فضای حالت است پس اگر بتوانیم مسئله ی را در قالب فضای حالت بیان کنیم آنگاه میتوان راه حل های بدست آمده را بر روی آن اعمال کرد تا به راه حلی عمومی برای حل مسائل دست پیدا کنیم.