نامه ای تحلیلی جواب به اعتدالیون

چندی پیش بود که رییس محترم جمهور در سخنان خود کسانی را که دغدغه ی دین مردم را دارند بیکار خواندند و معاون اطلاع رسانی دفتر ایشان هم با هر قصدی که داشتند برای تعریف و تمجید از این صحبت ها شروع کردند به تفسیر غلط و غلوط از آیات شریف قرآن. لذا یکی باید جواب اعتدالیون را میداد ...