جلیلی در جشن هسته ای چه گفت؟

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که دانشجو نه تنها باید درباره فضای دانشجویی، بلکه باید در همه عرصه‌ها اطلاع و آگاهی داشته باشد.

سعید جلیلی در مراسمی که به عنوان جشن هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد، با اشاره به جمعیت دانشجویی حاضر در دانشگاه، تصریح کرد: انتظاری که امروز از دانشگاه و دانشجو می‌رود این است که یک سوال مشخص داشته باشد آن این که چه روندی در حوزه فردی و چه در روندی در حوزه سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، دانشجو باید اطلاع و آگاهی لازم در این بخش را داشته باشد.