وقتی امیرالمومنین در ام‌القرای تشیع هم مظلوم است

نوباوه:یاداشت روزنامه بهار ادعای بهائیت گونه علیه تشیع است.وی همچنین گفت باید دید در این سه ماه چه اتفاقی افتادهاست که طی یک روند نمودارگستاخی به ارزش ها در حال سعود است.وی خواستار رسیدگی جدی به این قضیه شد وگفت ما در کمیسیون فرهنگی مجلس این قضیه را دنبال می کنیم.