بی مهری های آخوندی نسبت به مسکن مهر

علیرغم ادعاهای وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادامه و تکمیل مسکن مهر، گزارشها و آمارهای رسمی و غیر رسمی به همراه گزارشات مردمی حکایت از آن دارد که اکثر پروژه های مسکن مهر به حال تعطیل و نیمه تعطیل در آمده و اهتمام خاصی در وزارت راه و شهرسازی برای ادامه این طرح دیده نمی شود.