باتلاق اقتصاد آمریکا از زبان استاد حسن عباسی

مگر نمیگویند کاری میکنیم که در تحریم ها کمر اقتصاد ایران را بشکند.آیا آمریکایی با 16تریلیون دلاربدهی در حالی که 4تریلیون دلار در آمد دارد اقتصادچه کسی متزلزل است؟چه کسی به دیگری نیاز دارد؟ آیا ایران که 40 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد آنهم پس از سی سال که یک دهم در آمدش است اقتصادش متزلزل است؟شما که تحریم کردید شما که محور قدرت اقتصاد جهانی بودید چهار برابر در آمد کشورتون بدهی دارید.