ترکان اینجا،ترکان اونجا،ترکان همه جا...

اندر احوالات قحط الرجال در ایندولت اینکه هرکس میخواهد ارادت خود را نسبت به رئیس جمهور نشان دهد از مهندس ترکان در یکی از پست های سازمانی خود استفاده میکند.در آخرین نقل و انتقا لات دولت ترکان به معاونت میرزاده منسوب شد.تعداد مناسب ترکان هرچند با رکورد مشایی در دولت احمدی نژاد فاصله دارد اما شتاب ترکان بسیار بالاست و در صورت تداوم این شیب،امید آنست که رکورد مشایی نیز جابجا شود.اما یک سوال جدی از آقایان رئیس جمهور فعلی ،سابق،اسبق و آن آقای اسبوق که سعی در قبضه مجدد دانشگاه آزاد دارد آنکه مگر در این مملکت قحط الرجال است و کسی دیگر از این مناسب سر در نمی آورد که این همه پست را به یک نفر می دهید؟