چه کسی بمب هسته ای به اسرائیل داد؟

17سپتامبر1956 فرانسه قراردادفروش یک راکتور هسته ای را با رژیم اسرائیل امضا کرد که سال ها بعد پلوتونیوم 5بمب هسته ای را تامین میکرد.منطقه دیمونا در سرزمین اشغالی انباشت واپس گرایی سیاسی صهیونیست ها را نشان میدهد.

این گزارش روابط فرانسه با اسرائیل از سال های دور ایجاد شده و رفتار امروز فرانسوی ها در خوش خدمتی به اسرائیل از این رو قابل تحلیل است.