بازی در زمین دشمن

امام خامنه ای:من کسی رامتهم نمیکنم به اینکه عالماً عامداً دارد نقشه دشمن را انجام میدهد،اما به طورقطع و یقین می گویم هر حرکت اختلافی به هرشکلی در میان ملت های مسلمان یا در درون یک کشور،میان افراد آن کشور،این بازی کردن درزمینی است که دشمن آن زمین را تعیین کرده است.