چرا دشمنان به سقوط سوریه دل بسته اند؟!

چرا آمریکا و غرب و کشورهای ارتجاع عربی به سقوط سوریه دل بسته اند؟!