اسیدپاشی یک نامرد بر روی یک خانواده!(۲۰+)

اوه گاد...یک نامرد عوضی تو خیابان عبور میکنه که یهویی ظرف اسید رو خالی میکنه بر روی یک خانواده زن و مرد و یک کودک!!! لعنت..،