اسکورت ویژه رییس جمهور روسیه در خیابان های تهران

پوتین و تیم اسکورت ویژه اش