آزادی بیان به سبک غربی

فرانسه که ادعا میکند «مهد آزادی بیان در جهان» است و آزادترین کشور اروپایی است، طبق معمول آزادی بیان را تا جایی تعریف میکند که با منافع سیستم مدیریت صهیونیستی قدرتهای سرمایه داری مغایرتی نداشته باشد!