قدرت پایگاه های موشکی بالستیک نیروی هوافضا

نخستین تصاویر از پایگاه های موشکی بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران