وزیر ارتباطات : دلیل قطع ارتباطات در ایلام

وزیر ارتباطات:دلیل قطع ارتباطات در ایلام،قطع برق بود